هدف اصلی کانون کمک به کودکان از راههای مختلف جهت ارتقا سطح کیفی زندگی آنهاست.

آموزش

در کانون  آموزش سنگ بنای ابتدایی است، بدین صورت که کودکان، نوجوانان  ویا بزرگسالان در هر زمینه ای که آمادگی یاری رسانی دارند وبا مهارنی دارند میتوانند با کسب تاییدیه از تیم تحقیقاتی خیریه نسبت به آموزش دادن آن مهارت اقدام کرده و در قبال آن آموزش حقوق دریافت کنند .برای در یافت اطلاعات بیشتر در این زمینه به بخش آموزش مراجعه نمایید.

استعدادیابی

هدف ما کمک به کودکانی است که نیازمند یاری رسانی، برای دستیابی به رویای خود دارند و یا نیاز به رویاپردازی دارند! همچنین با نمایش رویای ها، دستان یاری رسان برای تولد و تحول ستاره های کوچک سرزمین ایران را بیابیم وگامهای سازنده برداریم.

کانون رویای ستاره ها خود را امانتدار بچه ها میداند و با هرگونه سو استفاده از اطلاعات کودکان برخورد قانونی خواهد نمود.

در کانون مقررات بر پایه یاری رسانی به کودکان است و هرگونه اقدامی باید با هماهنگی هیئت مدیره کانون باشد.