درباره رویای ستاره ها 

ما ستاره ها را رصد مینیم و اونها رو درخشان‌تر میکنیم

در رویای ستاره ها ما مطمینیم که هر کودک یک ستاره ای در آسمان ایران است که با کمک کردن به هر یک از این ستاره ها میتوانیم آنها را درخشان تر کرد و در نهایت این ستاره ها به کهکشان تبدیل میشوند .در هر یک از شهر های ایران داریم از ستاره هایی که نیازمند انتخاب شدن و کمک کردن از سوی شما عزیزان همراه هستند.

میراث ما

کانون رویای ستاره‌ها اراده انسانهاییست که دغدغه مند همیاری همنوعانشان هستند. رویای ستاره‌ها میراث مردان و زنانی خواهد بود که راهشان در کهکشان پرستاره ایران خواهد درخشید ومسیر بسیاری را روشنایی خواهند بخشید.

رویای ستاره متعلق به اراده ایست که در جهت دستگیری شعله‌ور شده.

طرح ها

یکی از دغدغه های هیأت امنا و هیأت مدیره کانون در حوزه کودکان، آموزش است.

IMG-3200

رویای ستاره ها