آینده ی واقعی بچه ها نه با پول بلکه با افزایش مهارت ها ساخته میشه