کانون همیاری رویای ستاره‌ها 

یک سازمان رسمی مردم نهاد است که

 رویکرد اصلی‌اش کمک به کودکان کار

 نیازمند، آسیب دیده و محروم است.

 این سازمان از سال 1395 فعالیت‌های

 حمایتی خود را به طور غیررسمی آغاز

 کرده است و از خرداد 1397به طور رسمی

با مجوز فرمانداری شهرستان تهران

 فعالیت‌هایش را ادامه می‌دهد.